Delfstoffen Online

GDN_delfstoffen-online_20161025.png

Grind, zand en klei zijn belangrijke grondstoffen voor de bouwsector. Waar in Nederland komen oppervlaktedelfstoffen voor en wat zijn de richtlijnen die in acht moeten worden genomen bij de winning ervan? Het internetportaal Delfstoffen Online, ontwikkeld door de Geologische Dienst Nederland met steun van de Rijksoverheid, verstrekt informatie over de oppervlaktedelfstoffen in Nederland.

Ontgrondingenbeleid

De winning van oppervlaktedelfstoffen, hoe ondiep ook, is altijd een ingreep in de ondergrond. De overheid heeft daarom in het huidige ontgrondingenbeleid een aantal accenten aangebracht. Een belangrijk aspect hierbij is de ruimtelijke inpassing van de winningslocaties. Bijvoorbeeld door de winning te koppelen aan gebiedsinrichting, zoals ruimte voor rivieren, natuurontwikkeling of wonen aan het water.

Afweging economische winbaarheid

Voor de planning van klei-, zand- en grindwinning is informatie nodig over het voorkomen en de kwaliteit van deze grondstoffen. Die kwaliteit wordt vooral bepaald door de korrelgroottesamenstelling. Ook de dikte en diepteligging van de afzettingen in combinatie met de samenstelling van de afdekkende lagen, zijn belangrijke criteria voor de economische winbaarheid.

3D-opbrengstmodellen

Het internetportaal Delfstoffen Online koppelt 3D-opbrengstmodellen rechtstreeks aan relevante ondergrondinformatie uit de DINO database. Gebruikers kunnen op relatief eenvoudige wijze zelf gebieden selecteren en in drie dimensies informatie opvragen over grondsoorten en korrelgrootteverdeling. Ook kunnen gegevens over de bijmengingen in de korrelgroottefractie en de dikte van de deklagen (het pakket boven de laag met de te winnen delfstof) worden verkregen. Informatie die van belang is voor de partijen die zijn betrokken bij de winning van oppervlaktedelfstoffen, waaronder provincies, terreinbeheerders en exploitanten. Ontdek de mogelijkheden van Delfstoffen Online.