Grondwaterkwaliteit

GDN_grondwaterkwaliteit_20161206.png

De Geologische Dienst Nederland maakt meerdere typen kaarten gericht op de samenstelling en kwaliteit (zoet/brak/zout) van het grondwater. In het rivierengebied zijn belangrijke ontwikkelingen gaande, zoals grondwaterwinning en warmte-koudeopslag, maar er treedt ook verontreiniging van het grondwater op. Voor dit gebied zijn daarom kaarten ontwikkeld met het chloride- en nitraatgehalte per peilfilter voor vijf diepteklassen over de periode 1980 tot heden.

Zoetwaterbellen

Bij grondwaterwinning is het van belang om te weten wat het zoutgehalte (chloridegehalte) van het water is. Door infiltratie van zoet regen- of oppervlaktewater wordt het zoute grondwater op sommige plekken verdrongen. Deze natuurlijke verandering komt met name voor in de hoger gelegen gebieden. Onder de duinen langs de Noordzeekust en de stuwwallen van Midden-Nederland zijn zo in de loop der tijd ‘zoetwaterbellen’ ontstaan. Als het chloridegehalte laag genoeg is, kan uit deze voorraden water worden gewonnen voor de landbouw en voor de drinkwatervoorziening.

Nitraat

De hoeveel nitraat is een belangrijk gegeven voor de kwaliteit van het grondwater. Nitraat wordt gevormd daar waar veel organisch gebonden stikstof in de bodem aanwezig is, bijvoorbeeld in de veengebieden. Anderzijds komt door bemesting van landbouwgronden nitraat in het grondwater terecht. Ook de neerslag van stikstofverbindingen uit de lucht afkomstig van deze gronden levert een belangrijke bijdrage aan de nitraatconcentratie.

Bekijk de kaarten

Bekijk hier de kaart met chloridegehalte van het rivierengebied. Deze kaart toont de natuurlijke en onnatuurlijke concentraties van nitraat en chloride op bepaalde dieptes. Een andere kaart laat de leeftijd van het grondwater zien op verschillende diepten.