Landelijk

GDN_landelijk_2016-11-07.png

Landbouw, natuur en recreatie zijn afhankelijk van de relatie tussen ondergrond en grondwater. Op de hooggelegen zand- en lössgronden in Oost- en Zuid- Nederland kan het landelijk gebied vrij afwateren, maar in de laaggelegen klei- en veenpolders moet door middel van gemalen het water worden weggepompt.

Van gewenst naar optimaal

Om de grondwaterstand optimaal op het landgebruik af te stemmen, wordt de grondwaterdynamiek getoetst met de GGOR systematiek (Gewenst Grondwater en Oppervlakte water Regime), waarbij het actuele (AGOR) met het optimale grondwaterregime (OGOR) wordt vergeleken. Provincies, waterschappen en natuurbeheerders gebruiken de grondwaterdynamiek om met name trends, verdroging en vernatting te signaleren.

Polders

In polders geldt vaak het principe ‘peil volgt functie’. De landgebruikfuncties bestaan voornamelijk uit landbouw, natuur, recreatie en wonen. Het peil van het oppervlaktewater is in een peilbesluit gekoppeld aan peilvakken met bodemtypes en een ontwateringsdiepte. Het grondwater wordt in veengebieden zo hoog mogelijk gehouden door onderwater -drainage aan te leggen, zodat de bodemdaling wordt beperkt.

Grondwaterdynamiek en vraagstukken?

Bekijk de actuele grondwaterdynamiek via Grondwatertools. Heeft u vragen over bijvoorbeeld het detecteren van trends en monitoring van hydrologische ingrepen? Neem contact met ons op.