Geologische overzichtskaart

GDN_geologische-overzichtskaart_20161013.png

De Geologische overzichtskaart van Nederland is een samengevatte versie van de bestaande 1:50.000 kaarten van de voormalige Rijks Geologische Dienst. Voor de gebieden waarvan nog geen gedetailleerde geologische kaarten beschikbaar waren, is de kaart aangevuld met oudere gegevens.

Variatie aan geologische gebieden

De kaart geeft een overzicht van de variatie aan geologische gebieden in Nederland. Dat zijn met name de hoger gelegen zandgebieden in het oosten en het zuiden, de afzettingen van de grote rivieren in het midden en de klei-veengebieden in het westen en noorden. Ook het Nederlandse deel van de Noordzee is in de overzichtskaart te zien.

Afzettingen tot 5 meter diep

De kaart geeft de geologische eenheden weer die voorkomen vanaf het maaiveld (of de zeebodem) tot een paar meter diep. Dit gebeurt met een zogenoemde profieltypenlegenda ('eenheid A op eenheid B').

Lithostratigrafie

De legenda is gebaseerd op de nieuwe lithostratigrafische indeling die vanaf 1997 door TNO is ontwikkeld. In deze indeling worden de afzettingen onderscheiden op grond van de gesteentekenmerken en stratigrafische positie (opeenvolging). Een uitgebreide beschrijving van de eenheden is te vinden in de Stratigrafische nomenclator van de ondiepe ondergrond.

Gebruik van de ArcGIS-kaartproducten

De Geologische overzichtkaart is geschikt voor gebruik op een schaal van 1:600.000 of kleiner. Voor een grotere schaal kunt u de 1:50.000 kaarten (aan te vragen via support@geologischedienst.nl) of de geologische modellen van de ondiepe ondergrond gebruiken.

De Geologische overzichtkaart van Nederland