Noordzeebodem

GDN_noordzeebodem_20160616.png

De bodem van de Noordzee is verre van vlak. Dichtbij de kust wisselen zandbanken en troggen elkaar af en deze veranderen continu door golven en getijstromen. In dieper water, verder van de kust, komen hoge zandgolven voor die als het ware wandelen over de zeebodem.

Landschappen in zee

Oude landschappen hebben hun sporen in de Noordzee achter gelaten. Zo is de Doggersbank een overblijfsel van een door het landijs opgeworpen morene-rug die 7.000 jaar geleden voorgoed onder water verdween. Kort daarvoor was dat gebied een eiland in zee met rivieren en meren: ideaal voor mens en dier in de Steentijd. Bestudering van de aangetroffen zoogdierbotten heeft onze kennis van het vroegere leven in dit gebied sterk vergroot.  

Ophoogzand voor de kustzone

De bodem van de Noordzee bestaat vooral uit zand met lokaal stenen, grind, slib of dunne veenlagen. Het zand uit de Noordzee wordt gewonnen voor het ophogen en beschermen van onze kust, voor havenuitbreidingen en voor bouwprojecten op land.

Richtlijnen voor duurzaam gebruik

De kennis van de Noordzeebodem wordt door de Geologische Dienst Nederland op verschillende manieren benut. Zo doen we samen met wetenschappers uit onze buurlanden onderzoek naar de relaties tussen bodemvormen, sedimenten en verbreiding van de flora en fauna. Getij, zeegras en schelpdieren trekken zich immers niets aan van landsgrenzen. De verkregen gegevens worden vervolgens ingezet bij het opstellen van richtlijnen voor een duurzaam gebruik van de hele Noordzee.