Thema Grondwater

Nederland herbergt een groot volume grondwater dat wordt benut voor de openbare drinkwatervoorziening en industriewatervoorziening, voor de watervoorziening in de landbouw. Grondwater is daarnaast van belang is voor het in stand houden van de basisafvoer van beken, schept de randvoorwaarden voor grondwaterafhankelijk natuur en bepaalt mede de waterhuishouding in stedelijke gebieden. De Geologische Dienst Nederland heeft onder meer als taak om informatie over grondwater voor een breed publiek beschikbaar te stellen via een aantal specifieke gereedschappen. Gegevens over de hydrogeologische opbouw van de ondergrond, over grondwaterstanden en stijghoogten en over de samenstelling van het grondwater zijn via onze interactieve tools te raadplegen.   

Grondwaterkwaliteit in Beeld

Gegevens over de grondwaterkwaliteit kunnen worden opgevraagd vanuit DINOloket, maar ook via de nieuwe tool Grondwaterkwaliteit in Beeld. Grondwaterkwaliteit in Beeld maakt het mogelijk om gegevens over de grondwatersamenstelling te visualiseren voor verschillende diepten in de ondergrond, per Geologische Formatie en biedt de mogelijkheid om interactief dwarsdoorneden te genereren waarin de grondwaterkwaliteit kan worden afgebeeld.

Grondwaterstanden in Beeld

Grondwaterstanden en stijghoogten uit ons uitgebreide landelijke archief kunnen interactief worden benaderd via Grondwaterstanden in Beeld. De tool biedt de mogelijkheid om lijnen van gelijke stijghoogte (isohypsen) ruimtelijk weer te geven en om de grondwaterdynamiek en grondwaterregimes te analyseren zoals die uit de tijdreeksen van specifieke grondwatermeetpunten kan worden afgeleid.

Ondergrondmodellen

Informatie over de hydrogeologische opbouw van de ondergrond is beschikbaar via REGIS II (REgionaal Geohydrologisch InformatieSysteem) op DINOloket en via GeoTOP, die de gedetailleerde hydrogeologische opbouw van de ondergrond omvat van de bovenste 50 meter van de ondergrond.

Ondergrondgegevens

Specifieke gegevens van bodem- en grondonderzoek en grondwatermonitoring zijn te benaderen van DINOloket en aan te vragen of te downloaden (https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens).

Profiteer van de kennis van de Geologische Dienst Nederland:

  • Gebruik onze ondergrondmodellen REGIS II en GeoTOP
  • Zoom in met Grondwaterstanden in Beeld en Grondwaterkwaliteit in Beeld
  • Download grondwatergegevens via DINOloket