Rapporten en publicaties

Grondwaterregimes en stijghoogten

Zaadnoordijk, W.J., S.A.R. Bus, A. Lourens, W.L. Berendrecht (2018). Automated Time Series Modeling for Piezometers in the National Database of the Netherlands. Groundwater. https://doi.org/10.1111/gwat.12819

F.C. van Geer en W.L. Berendrecht, Meervoudige tijdreeksmodellen en de samenhang in stijghoogtereeksen, Stromingen 21(3), 2-15, p 25-36.

W.L. Berendrecht and F.C. van Geer, A dynamic factor modeling framework for analyzing multiple groundwater head series simultaneously, Journal of Hydrology, Volume 536, May 2016, p 50-60, ISSN 0022-1694

Grondwaterkwaliteit algemeen

Graf Pannatier, E., H.P. Broers, P. Venema en G. van Beusekom, 2000. A new process-based hydro-geochemical classification of groundwater. Application to the Netherlands national monitoring system. TNO-rapport NITG 00-143-B.

Zoet en zout grondwater

Post, V. (2004). De oorsprong van het brakke en zoute grondwater in het Nederlandse kustgebied. Stromingen, 10(2), 51-61.

Stuurman, R., Essink, G. O., Broers, H. P., & van der Grift, B. (2006). Monitoring zoutwaterintrusie naar aanleiding van de Kaderrichtlijn Water" verzilting door zoutwaterintrusie en chloridevervuiling". TNO Bouw en Ondergrond.

Stuyfzand, P. J., & Stuurman, R. J. (1995). Elf verschillende bronnen van verzilting van grondwater in Nederland. H2O, 722-724.

Grondwaterkwaliteit en nutriënten in relatie tot oppervlaktewater

Rozemeijer, J. C., & Broers, H. P. (2007). The groundwater contribution to surface water contamination in a region with intensive agricultural land use (Noord-Brabant, The Netherlands). Environmental Pollution, 148(3), 695-706

Van der Grift, B., G. Janssen, J. Verkaik en D. Hendriks (2012). NHI-waterkwaliteit, Interactie grondwater-oppervlaktewater, rapport 1205735-000, Deltares.

Van der Grift, B. G. Janssen & J. Verkaik (2012). 3D-landelijke modellering van grondwaterkwaliteit met NHI 2.2. H2O 18:38-41. Van der Grift et al. H2O 2012

Van der Grift, B., Rozemeijer, J. C., Griffioen, J., & van der Velde, Y. (2014). Iron oxidation kinetics and phosphate immobilization along the flow-path from groundwater into surface water. Hydrology and Earth System Sciences, 18, 4687-4702.

Yu, L., Rozemeijer, J., Van Breukelen, B. M., Ouboter, M., Van Der Vlugt, C., & Broers, H. P. (2018). Groundwater impacts on surface water quality and nutrient loads in lowland polder catchments: monitoring the greater Amsterdam area. Hydrology & Earth System Sciences, 22(1).

Yu, L., Rozemeijer, J. C., Van Der Velde, Y., van Breukelen, B. M., Ouboter, M., & Broers, H. P. (2019). Urban hydrogeology: Transport routes and mixing of water and solutes in a groundwater influenced urban lowland catchment. Science of the Total Environment, 678, 288-300.

Geochemische karakterisatie van de ondergrond

Broers, H. P., Griffioen, J., & Buijs, E. A. (1994). Relaties tussen grondwatersamenstelling en sedimentsamenstelling voor 5 putlocaties van het provinciaal grondwaterkwaliteitsmeetnet van Noord-Brabant: een studie naar de reactiviteit en buffercapaciteit van ongeconsolideerde sedimenten uit de verzadigde zone. Instituut voor Grondwater en Geo-Energie.

Griffioen, J., Vermooten, S., & Janssen, G. (2013). Geochemical and palaeohydrological controls on the composition of shallow groundwater in the Netherlands. Applied geochemistry, 39, 129-149.

Griffioen, J., Klaver, G., & Westerhoff, W. E. (2016). The mineralogy of suspended matter, fresh and Cenozoic sediments in the fluvio-deltaic Rhine–Meuse–Scheldt–Ems area, the Netherlands: An overview and review. Netherlands Journal of Geosciences, 95(1), 23-107.

Fest, E. P., Temminghoff, E. J., Griffioen, J., Van Der Grift, B., & Van Riemsdijk, W. H. (2007). Groundwater chemistry of Al under Dutch sandy soils: effects of land use and depth. Applied geochemistry, 22(7), 1427-1438.

Stuyfzand, P. J., Griffioen, J., & Broers, H. P. (1997). Chemisch onderzoek aan grond-monsters uit waterwingebieden: over het waarom, hoe en de toekomst. H2O, 30, 9-13.

Van Helvoort, P. J., Broers, H. P., Schipper, P., & Appelo, C. (2000). Zware metalen in het grondwater: pyrietoxidatie en desorptie Resultaten geochemisch modelonderzoek Oostrum. H2O, (24), 15-22.

Bemesting van grondwater & ondergrondse processen

Broers, H. P., & van der Grift, B. (2004). Regional monitoring of temporal changes in groundwater quality. Journal of Hydrology, 296(1-4), 192-220.

Broers, H. P. (2004). Nitrate reduction and pyrite oxidation in the Netherlands. Nitrate in groundwaters, IAH Selected papers on hydrogeology. AA Balkema, Leiden, the Netherlands, 141-149.

Griffioen, J., & Hoogendoorn, J. H. (1993). Infiltratiedieptes van diffuse, agrarische verontreinigingen in het grondwater in Salland: controle door hydrogeochemie en hydrogeologie. Instituut voor Grondwater en Geo-Energie TNO (IGG).

Griffioen, J., & Broers, H. P. (1999). Bemesting van het grondwater. Het lot van nutrienten in de ondergrond.

Schipper, P. N. A. M., Appelo, C. A. J., van Helvoort, P. J., & Broers, H. P. (2000). Zware metalen in het grondwater: pyrietoxidatie en desorptie (2). Resultaten geochemisch modelonderzoek Oostrum. H2O, 33, 19-22.

Visser, A., Broers, H. P., Van der Grift, B., & Bierkens, M. F. P. (2007). Demonstrating trend reversal of groundwater quality in relation to time of recharge determined by 3H/3He. Environmental Pollution, 148(3), 797-807.

Visser, A., Broers, H. P., Heerdink, R., & Bierkens, M. F. (2009). Trends in pollutant concentrations in relation to time of recharge and reactive transport at the groundwater body scale. Journal of Hydrology, 369(3-4), 427-439.

Zhang, Y. C., Slomp, C. P., Broers, H. P., Passier, H. F., & Van Cappellen, P. (2009). Denitrification coupled to pyrite oxidation and changes in groundwater quality in a shallow sandy aquifer. Geochimica et Cosmochimica Acta, 73(22), 6716-6726.

Achtergrondconcentraties

Griffioen, J., Passier, H. F., & Klein, J. (2008). Comparison of selection methods to deduce natural background levels for groundwater units. Environmental science & technology, 42(13), 4863-4869.

Monitoring van grondwaterkwaliteit

Broers, H. P. (2004). The spatial distribution of groundwater age for different geohydrological situations in the Netherlands: implications for groundwater quality monitoring at the regional scale. Journal of Hydrology, 299(1-2), 84-106.

Broers, H. P. (2002). Strategies for regional groundwater quality monitoring. Nederlandse Geografische Studies 306.

Griffioen, J., Houthuesen, Y., & Vink, B. (1997). Een geochemische, procesmatige interpretatie van het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit. H2O, 579-582.

Kivits, T., Broers H.P., & Van Vliet M.E. (2019). Dateren grondwater van het KRW-meetnet Zand-Maas. Inzicht in de toestand en trends van 12 indicatoren van de grondwaterkwaliteit. TNO-Rapport 2019 R11224.

Kivits T., Broers H.P., & Van Vliet M.E. (2019). Dateren grondwater van het Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit Noord-Brabant. Inzicht in de toestand en trends van 12 indicatoren van de grondwaterkwaliteit. TNO-rapport 2019 R11094.

Van der Grift, B., Rozemeijer, J., Van Vliet, M., & Broers, H. P. (2004). De kwaliteit van het grondwater in de provincie Noord-Brabant. Rapportage over de toestand van 2003 en trends in de periode 1992 t/m 2003. TNO-NITG, rapportno. NITG 04-206-B.

Van der Grift, B.,  Van Vliet, M., Rozemeijer, J., & Broers, H. P. (2005). Trendmeetronde 2004 provinciaal meetnet bodem- en grondwaterkwaliteit, TNO-rapport NITG 05-132-A.

Van Vliet, M. E., Vrijhoef, A., Boumans, L. J. M., & Wattel-Koekkoek, E. J. W. (2010). De kwaliteit van ondiep en middeldiep grondwater in Nederland: In het jaar 2008 en de verandering daarvan in 1984-2008. RIVM rapport 680721005.

Visser, A., H.P. Broers, A.W. Vonk & B. Veldstra (2012) Verbetering grondwaterkwaliteit aangetoond door leeftijdsbepalingen. H2O 23:29-32.

Opkomende stoffen en microverontreinigingen in grondwater

Kivits, T., Broers, H. P., Beeltje, H., Griffioen, J., & van Vliet, M. (2017). Antibiotica in grondwater onder intensieve veehouderijgebieden. Water Matters-kennismagazine voor waterprofessionals, 8-11.

Kivits, T., Broers, H. P., Beeltje, H., Van Vliet, M., & Griffioen, J. (2018). Presence and fate of veterinary antibiotics in age-dated groundwater in areas with intensive livestock farming. Environmental Pollution, 241, 988-998. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.05.085

Mehrtens A, T. Licha, H.P. Broers and V. Burke (2020) Tracing veterinary antibiotics in the subsurface. A long-term field experiment with spiked manure. Environmental Pollution 265:114930.