Geologische karteringen

GDN_geologische-karteringen_20161013.png

Tot het jaar 2000 zijn door voorgangers van de Geologische Dienst Nederland geologische kaartbladen uitgegeven. Daarna is de Geologische Dienst Nederland overgegaan op het vervaardigen van digitale ondergrondmodellen. Alle gegevens, kennis en kaarten die destijds zijn verzameld, vormen de kern van de informatie in DINO.

Drie systematische karteringen

Er zijn drie perioden geweest waarin de ondiepe ondergrond van Nederland systematisch in kaart is gebracht. Het begon in 1851 met de kaarten van Staring, daarna de kaarten van Tesch in de periode 1918-1950 en vervolgens in de jaren 1950-2000 de kaarten op een schaal van 1:50 000 van de Rijks Geologische Dienst.

Veel nieuwe gegevens

De geologische kaarten van de derde karteerperiode zijn gedetailleerder dan die van de voorgangers en aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten. Aan de hoofdkaart zijn bijkaarten en de profielen toegevoegd die de opbouw en verbreiding van de bodemlagen verduidelijken. Verder staat in de toelichting bij het kaartblad informatie over de indeling en ouderdom van de afzettingen, de voorkomende oppervlaktedelfstoffen en de kwaliteit van het grondwater. Ook is een route van een geologische excursie opgenomen.

Atlas van de diepe ondergrond

In de periode 1985 – 2000 is de Atlas van de Diepe Ondergrond van het vasteland van Nederland in vijftien kaartbladen gepubliceerd. Elk kaartblad laat de periode van het Paleozoïcum tot het Cenozoïcum zien, met diepte- en diktekaarten, geologische profielen en biostratigrafische eigenschappen van de onderscheiden eenheden. De kaartbladen hebben een schaal van 1: 250.000.

Kaarten digitaal beschikbaar

De gekarteerde kaartbladen zijn niet altijd op papier uitgegeven. Wel zijn alle verzamelde gegevens gescand en overgezet naar de DINO database. U kunt die informatie opvragen via DINOloket.