DGM

GDN_dgm_20161013.png

Het Digitaal Geologisch Model (DGM) is een regionaal lagenmodel van de Nederlandse ondergrond. Het model gaat tot een diepte van 500 meter met uitschieters tot ongeveer 1.200 meter diep in de Roerdalslenk. De ondergrond van het Nederlandse deel van het Continentaal Plat is niet in DGM opgenomen.

Geologische opbouw

Het deel van de ondergrond tot 500 meter diep bestaat hoofdzakelijk uit onverharde sedimenten zoals klei, zand, grind en veen. Op basis van verschillen in lithologie (hoofdgrondsoort), het milieu van afzetting (zee, rivier, glaciaal) en stratigrafische positie is de ondergrond ingedeeld in een aantal lithostratigrafische eenheden. DGM toont de opbouw en geometrie van deze eenheden.

Modelgegevens

DGM is gemodelleerd op basis van ongeveer 27.000 kwalitatief hoogwaardige boorbeschrijvingen uit de DINO database. De basis en de top van de onderscheiden lithostratigrafische eenheden worden in het model door dieptevlakken weergegeven. Uit de basis en de top wordt de dikte van een eenheid afgeleid. Met behulp van onzekerheidskaarten wordt inzicht geboden in de kwaliteit van de gemodelleerde vlakken.

Toepassing

Het raamwerk van DGM vormt de basis voor het hydrogeologische model REGIS II. Bij het gebruik van het kaartmateriaal van DGM is het belangrijk te weten dat DGM een regionaal model is. Voor het genereren van een lokaal ondergrondmodel zijn aanvullende gegevens nodig. Het 3D-model GeoTOP geeft een detaillering van de bovenste 50 meter van de ondergrond. 

DGM raadplegen

DGM is vrij beschikbaar via DINOloket. U kunt daar de geïnterpreteerde boorbeschrijvingen inzien en kaartbeelden van top, basis en dikte van de onderscheiden eenheden. Ook kunt u zelf verticale dwarsdoorsneden door de ondergrond maken en die als pdf opslaan. DINOloket biedt bovendien een uitgebreide GIS-dataset waarmee DGM in samenhang met uw eigen GIS-gegevens bekeken en geanalyseerd kan worden. Wilt u DGM in 3D visualiseren? Gebruik dan de SubsurfaceViewer software.