Doorlatendheden

Sinds 2006 bouwt TNO-GDN aan een database met gepaarde meetgegevens van lithologische, geochemische en hydraulische eigenschappen van grondmonsters afkomstig uit steekboringen tot circa 50 meter diepte.

De database bevat meetwaarden van meer dan 5000 monsters. Statistieken van de doorlatendheid worden bepaald per 'lithostrat-lithoklasse', dit is de in ondergrondmodellen REGIS II en GeoTOP gehanteerde combinatie van geologische eenheid en geclassificeerde lithologie.

De doorlatendheid van de ondiepe ondergrond van Noord-Nederland is gekarakteriseerd op basis van deze meetgegevens en het rapport is hier beschikbaar.

April 2024 is de eerste versie van de doorlatendheden uit het TopIntegraal programma officieel gepubliceerd. De publicatie bestaan uit een openbaar rapport en openbare data:
- Rapport in pdf-vorm
- ZIP-file met data