Drinkwater

GDN_drinkwater_2016-11-07.png

Voor drinkwater wordt grondwater (60%) of oppervlaktewater (40%) gebruikt. Het water wordt gewonnen in zogenoemde ‘grondwaterbeschermingsgebieden’ waar regels gelden om vervuiling van het grondwater tegen te gaan.

Grondwater voor drinkwaterproductie

Grondwater heeft een meer constante kwaliteit dan oppervlaktewater. Het is bovendien meestal vrij van ziektekiemen doordat de ondergrond als filter functioneert. Daardoor is het makkelijker om de zuivering op de waterkwaliteit af te stemmen.

Niet alleen de kwaliteit maar ook de hoeveelheid van het oppervlaktewater fluctueert sterker gedurende het jaar. Daarom maken sommige drinkwaterbedrijven gebruik van een combinatie van oppervlaktewater en grondwater: door kunstmatige infiltratie van voorgezuiverd rivierwater wordt de grondwatervoorraad vergroot, waaruit vervolgens gewonnen wordt voor de drinkwaterproductie. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de duinen van Zuid- en Noord-Holland.

Winningsdiepte

Het grondwater wordt opgepompt uit zandige, goed doorlatende, lagen op diepten van enkele tientallen meters tot een paar honderd meter. De diepte waarop drinkwater kan worden gewonnen is afhankelijk van de lokale opbouw van de ondergrond en van de diepte waarop nog zoet water aanwezig is. Het hydrogeologische model REGIS II (opgenomen in de Basisregistratie Ondergrond) geeft de basisinformatie die benodigd is voor deze keuze.

Grondwaterbeschermingsgebieden

De onttrekkingsputten van de drinkwaterbedrijven zijn gegroepeerd bij een pompstation. Rondom deze pompstations liggen grondwaterbeschermingsgebieden. Dit zijn meestal natuurgebieden waar regels gelden voor de landbouw en andere grondgebruikers om vervuiling van het grondwater te voorkomen.

Monitoren van grondwater

Voor het winnen van grondwater is een onttrekkingsvergunning nodig. Door het oppompen van grondwater wordt lokaal namelijk de grondwaterstand verlaagd. Dit kan doorwerken naar verlaging van de grondwaterspiegel, wat invloed kan hebben op bijvoorbeeld landbouw of natuur. Ook kan door de waterwinning dieper gelegen zout grondwater omhoog getrokken worden. Het is daarom belangrijk om grondwaterstanden en -kwaliteit continu te monitoren. Dit gebeurt in grondwater-peilputten rond de winningslocaties.

Meetnet drinkwaterwinning Goeree
Meetnet drinkwaterwinning Goeree

Wat kunnen wij voor u betekenen?

TNO - Geologische Dienst Nederland van geohydrologische onderzoek voor nieuwe winlocaties of evaluatie van bestaande winlocaties uitvoeren. Bijvoorbeeld detaillering van BRO REGIS II, gedetailleerde boorbeschrijvingen en analyses op korrelgrootte, geochemie en doorlatendheden. Ook het beoordelen van de grondwaterkwaliteit, leeftijd van het grondwater en bedreigingen van 'nieuwe stoffen'.