3D-modellen

GDN_3d-modellen_20161013.png

Op basis van honderdduizenden boringen, sonderingen, boorgatmetingen en seismische gegevens ontwikkelt TNO - Geologische Dienst Nederland verschillende 3D-modellen van de ondergrond. Deze modellen geven een zo goed mogelijk beeld van de laagopeenvolging, de lithologie en de eigenschappen van de bodemlagen. De modellen GeoTOP en NL3D gaan tot 50 meter diep, DGM en REGIS II reiken tot circa 500 meter en DGM-diep reikt tot een diepte van 4 à 5 kilometer.

Belang en toepassing

De 3D-modellen vormen de geologische en hydrologische basisinformatie van de Nederlandse ondergrond. De modellen zijn de opvolgers van de geologische kaarten en profielen uit vroegere karteringen. De modellen worden onder meer gebruikt om specifieke vragen te beantwoorden rond ingrepen, zoals de aanleg van infrastructuur, de winning van delfstoffen en grondwater, het voorspellen van bodemdaling in het ondiepe bereik en het benutten van duurzame energie.

Benut de 3D-modellen. Bijvoorbeeld om:

 • een ruimtelijk beeld van de ondergrond van een specifiek gebied te krijgen;
 • een zoekactie met kaarten, profielen en boorgegevens uit te voeren;
 • met behulp van de SubsurfaceViewer het model te visualiseren.

Hydrogeologische modellen

Om een beeld te krijgen van de hydrogeologische eigenschappen van de ondergrond zijn de 3D-modellen REGIS II en H3O ontwikkeld. REGIS II is daarbij gericht op het gehele vasteland van Nederland en H3O is specifiek voor de grensstreek van Limburg en Brabant in het gebied van de Roerdalslenk.

De hydrogeologische modellen zijn van belang bij vragen over onder meer:

 • onttrekking of infiltratie
 • ingrepen in de waterhuishouding
 • de herkomst of stromingsrichting van het grondwater
 • voorkomen van goed en slecht doorlatende lagen.

De modellen samengevat

De Geologische Dienst Nederland heeft de volgende modellen beschikbaar:

 • GeoTOP: geologisch beeld van de ondergrond tot 50 meter onder NAP in voxels (volumecellen) van 100 x 100 x 0,5 meter;
 • NL3D: lage-resolutievariant van GeoTOP beschikbaar voor heel Nederland met voxels van 250 x 250 x 1 meter;
 • DGM: lagenmodel van geologische formaties tot circa 500 meter;
 • REGIS II: hydrogeologisch model gebaseerd op DGM waarbij de geologische formaties zijn onderverdeeld in goed en slecht doorlatende lagen;
 • DGM-diep: lagenmodel van geologische formaties tot 4.000 à 5.000 meter.

Van regionaal model tot lokale verfijning

De ondergrondmodellen zijn bedoeld voor regionaal gebruik. Voor een gedetailleerd beeld van de ondergrond kunt u de modellen aanvullen met gegevens uit DINOloket. Wilt u een zo volledig mogelijk beeld van de ondergrond? TNO - Geologische Dienst Nederland helpt u graag met het maken van een lokale verfijning.