H3O

‘H3O’ staat voor het project Hydrogeologische 3D-modellering Ondergrond. Het betreft een serie projecten gericht op de grensstreken. Samen met partners uit België en Duitsland wordt gewerkt aan modellen met een eenduidige interpretatie van de hydrogeologische eenheden in de grensgebieden.

Zie ook de pagina's van het H3O-programma op DINOloket en GeologischeDienst.nl

H3O-Roerdalslenk

Voor het zuidoostelijke deel van de Roerdalslenk is een grensoverschrijdend, up-to-date, drie dimensionaal geologisch en hydrogeologisch model van de kwartaire, neogene en paleogene afzettingen gemaakt. Daarbij zijn verschillen tussen de bestaande (hydro)geologische interpretaties opgespoord, uitgezocht en op elkaar afgestemd. De eindresultaten van dit eerste project ‘H3O-Roerdalslenk’ zijn in 2014 gepresenteerd.

Ligging van de modelgebieden van de H3O-projecten.

H3O-De Kempen

Het vervolgproject ‘H3O-De Kempen’ richt zich op het grensgebied van Midden-Brabant en De Kempen. Dit gebied maakt deel uit van de westelijke begrenzing van de Roerdalslenk. Langs de oostzijde sluit het projectgebied dan ook aan op dat van het project H3O-Roerdalslenk. Het project is op nagenoeg identieke wijze uitgevoerd. De eindresultaten van dit eerste vervolgproject zijn in 2018 opgeleverd.

Vervolgprojecten

Andere vervolgprojecten betreffen:

  • ‘H3O-Roer Valley Graben South-East’ (H3O-ROSE) dat focust op het oostelijke deel van de Roerdalslenk en de deelstaat Noordrijn-Westfalen.
  • 'H3O-Roerdalslenk Noordwest' dat gericht is op het noordelijke deel van de Roerdalslenk in de provincie Noord-Brabant. Alhoewel geen grensoverschrijdend project, is de opzet en uitvoering van het project grotendeels identiek.
  • 'H3O-De Voorkempen' dat het Nederlands/Belgisch grensgebied van West-Brabant/De Voorkempen beslaat (zie GeologischeDienst.nl voor meer informatie). De resultaten zijn beschikbaar op DINOloket;
  • 'H3O-Diep' dat tot doel heeft om een hydrogeologisch model van het Mesozoïcum en Paleozoïcum te maken omdat er ook grote behoefte is aan meer gedetailleerde informatie over de diepere watervoerende pakketten naast die uit de kwartaire, neogene en paleogene afzettingen die tot nu toe in de H3O-projecten zijn beschouwd;
  • 'H3O-Peelhorst & Venloslenk' dat in voorbereiding is en zich richt op de regio's Oost-Brabant en Noord-Limburg. Ook de diepere ondergrond zal binnen dit project worden geïnterpreteerd en gemodelleerd.

Samenwerkingsverband

Partners in de H3O-projecten zijn, naast de Geologische Dienst Nederland van TNO, de Provincie Limburg, de Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Waterleiding Maatschappij Limburg, het Programmabureau KRW/DHZ Maasregio, het Vlaams Planbureau voor Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij, VITO, de Belgische Geologische Dienst en de Geologische Dienst van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.