Noordzee kaarten

GDN_noordzee-kaarten_20161013.png

De ondergrond van het Nederlandse deel van de Noordzee is van groot economische belang. Zo komen in dieper gelegen gesteente olie-en gasvoorraden voor. En in het onverharde sediment van de zeebodem worden funderingen voor platforms en windturbines gemaakt, vaargeulen gegraven en pijpleidingen en kabels gelegd.

Noordzeebodem op de kaart

Om aan de vraag naar gegevens van de ondiepe Noordzeebodem te voldoen is de afgelopen decennia een serie geologische kaarten gemaakt. Kaarten van de holocene en pleistocene bodemlagen en kaarten van dieper gelegen, oudere gesteenten.

Diepere lagen

Boren op zee is kostbaar en voor de kartering van de diepere lagen zijn seismische metingen onmisbaar. Daarvoor wordt vanaf varende schepen geluid met verschillende golflengten de ondergrond in gestuurd. Het weerkaatste signaal wordt vervolgens omgezet in een geologische doorsnede van de ondergrond.

Gegevens raadplegen

De huidige geologische kaarten dekken niet het volledige Nederlandse deel van de Noordzee. Via DINOloket kunt u wel scans van de uitgegeven kaarten en gegevens van boringen op het plat en andere producten opvragen.

Van kaarten naar 3D-modellen

De geologische kaarten van de Noordzeebodem worden in de komende periode vervangen door 3D-modellen. Houd onze website in de gaten om te weten wanneer deze en andere nieuwe producten beschikbaar komen.