Geo-elektrische metingen (VES)

GDN_geo-elektrische-metingen_2016-11-07.png

Met geo-elektrische metingen (VES - verticale elektrische sounding) wordt de soortelijke weerstand van de ondergrond vastgesteld. In feite zegt dat iets over het zoutgehalte van het grondwater. De elektrische geleiding van zout water is namelijk hoger dan die van zoet water.

Soortelijke weerstand en lithologie

Het bepalen van de soortelijke weerstand kent belangrijke toepassingen. Zo kan uit geo-elektrische metingen de samenstelling van de grond (klei, zand of veen) worden afgeleid. Ook kan bijvoorbeeld de corrosiviteit van de bodemlagen worden vastgesteld voor pijpleidingen of damwanden.

Nauwkeurigheid

Hoe dieper in de ondergrond, hoe minder nauwkeurig de uitkomst. Een twee meter dikke kleilaag binnen een zandpakket wordt bij een geo-elektrische meting bijvoorbeeld wel op tien meter beneden maaiveld gesignaleerd, maar niet op een diepte van veertig meter.

Online raadplegen via DINOloket

Wilt u de soortelijke weerstand van het grondwater of de ondergrond weten? Dat kan. U kunt de geo-elektrische gegevens raadplegen via DINOloket bij ‘Geologische booronderzoek en waterbodemonderzoek’. Bijna alle 13.000 geo-elektrische gegevens zijn bovendien gemodelleerd in een praktisch toepasbaar lagenmodel. Lees hier meer over op DINOloket.