Boringen

GDN_boringen_20161013.png

Boringen worden handmatig of machinaal uitgevoerd. Afhankelijk van de samenstelling van de grond kan tot ongeveer tien meter diep handmatig worden geboord. Machinale boringen bereiken diepten van enkele tientallen meters tot meer dan vijf kilometer. Voor de opsporing van delfstoffen, zoals olie en gas, worden zeer zware boorinstallaties ingezet om ook door harde gesteentelagen te kunnen boren.

Geroerde en ongeroerde boormonsters

Van veel ondiepe boringen worden boormonsters beschikbaar gesteld aan de Geologische Dienst Nederland. Afhankelijk van de gebruikte techniek gaat het om geroerde of ongeroerde boormonsters. Ongeroerde monsters van een steekboring in niet verhard sediment of van een boorkern in vast gesteente, laten de interne structuur van de bodemlagen zien. Geroerde monsters worden met een waterstroom in spoelboringen naar het oppervlak gebracht, waarbij vermenging van het sediment optreedt.

Beschrijven van boormonsters

De Geologische Dienst Nederland beschrijft en analyseert de boormonsters van los sediment volgens de Standaard Boor Beschrijvingsmethode (SBB). Hierbij worden de grondsoort, zoals grind, zand, klei of veen en de fysische eigenschappen bepaald. Ook de indeling van de bodemlagen in lithostratigrafische eenheden en het afzettingsmilieu van de sedimenten worden beschreven en opgeslagen in de DINO database.

Basis voor kaarten en modellen

Door de analyse van boorkernen kunnen we het sediment uit verschillende boringen met elkaar vergelijken en zo de bodemlagen met elkaar verbinden. Dit vormt een belangrijke basis voor het maken van geologische kaarten en modellen van de ondergrond. Deze kaarten en modellen kunt u raadplegen via DINOloket. Via NLOG kunt u bekijken welke gegevens er van de diepe boringen beschikbaar zijn.

Wilt u een boormonster bekijken?

Ook dat kan. Een groot aantal boormonsters is opgeslagen in het Kernhuis in Zeist. Hier bevinden zich ook de boorkernen en ‘cuttings’ van een aantal exploratieboringen naar olie en gas, die in het kader van de Mijnbouwwet verplicht aangeleverd worden.