REGIS II

GDN_regis-II_20161013.png

Een belangrijke eigenschap van de ondergrond is de waterdoorlatendheid, ofwel het gemak waarmee water door het sediment kan stromen. In het hydrogeologische model REGIS II zijn de bodemlagen tot een diepte van 500 meter onderverdeeld in watervoerende en slecht doorlatende lagen. Waterbeheerders, waaronder de waterschappen, drinkwaterbedrijven en ook de provincies maken gebruik van de gegevens in dit model.

Waterdoorlatendheid in beeld

In REGIS II zijn de bodemlagen onderverdeeld in hydrogeologische eenheden, die zijn onder te verdelen in watervoerende en slecht doorlatende lagen. De verbreiding, diepteligging, dikte en doorlatendheid van deze eenheden zijn op regionale schaal gekarteerd tot een diepte van circa 500 meter. Het raamwerk voor REGIS II wordt gevormd door de geologische formaties van het Digitaal Geologisch Model (DGM).

Basisgegevens

REGIS II is voor een belangrijk deel gebaseerd op gegevens uit boringen. Hiervoor is uit de DINO-database een selectie gemaakt van de meest representatieve boringen. Deze dataset is gelijk aan die voor het DGM model is gebruikt. Verder zijn onder meer de in het boorgat uitgevoerde geofysische metingen en de metingen van grondwaterstanden en doorlatendheidsmetingen gebruikt.

Betrouwbaarheid

REGIS II geeft een regionaal beeld van de hydrogeologische opbouw. Dit komt overeen met een gebruiksschaal van ongeveer 1:100.000. Omdat de dichtheid aan basisgegevens met de diepte afneemt, neemt ook de gebruiksschaal met de diepte af. Voor studies waarbij meer detail gewenst is, vormen de kaartbestanden van REGIS de basis voor verdere verfijningen.

REGIS II online raadplegen

REGIS II kunt u online raadplegen via DINOloket. Het model is daar te bekijken via kaarten en profielen. Ook kunnen de interpretaties van de voor het model gebruikte boringen worden geraadpleegd. Het model is te downloaden als GIS-bestand of als SubsurfaceViewer bestanden.