Weg- en waterbouw

GDN_weg-en-waterbouw_20161013.png

Behalve kansen brengt de ondergrond ook risico’s met zich mee voor de samenleving. Actueel zijn de risico’s die samenhangen met bodembewegingen, kustafslag, overstromingen en stabiliteit van wegen en dijken. Van dit laatste aspect uit de weg- en waterbouw geven we hier voorbeelden waarbij wij onze kennis van de ondergrond in projecten met derden inbrengen.

Risico’s op het falen van dijken

Nederland vindt dat haar waterkeringen bestand moeten zijn tegen extreem hoge waterstanden die - gelukkig - slechts zelden voorkomen. Daar zijn stabiele dijken voor nodig die op een stevige ondergrond gebouwd zijn. Zowel voor de veiligheid als voor een duurzaam beheer van de infrastructuur is het nodig om voorspellingen te kunnen maken over het gedrag van de grond onder dijken en wegen. Het Rijkswaterstaatproject ‘Veiligheid van Nederland in Kaart’ is opgezet om de risico’s van het bezwijken van dijken te analyseren. TNO - Geologische Dienst Nederland is partner in dit project.

Vlakheid wegen

Wegen die aangelegd zijn op een ondergrond van klei of veen, zijn gevoelig voor ongelijke zettingen langs het tracé. Dit kan op termijn leiden tot onveilige situaties voor de weggebruiker. TNO - Geologische Dienst Nederland heeft samen met partners een nieuwe methode ontwikkeld om de zettingen onder wegen beter te voorspellen.