Thematische kaarten

GDN_thematische-kaarten_20161013.png

Naast de geologische kaarten maakt TNO - Geologische Dienst Nederland ook thematische kaarten die antwoord geven op veel gestelde vragen over de ondergrond. Vragen zoals: "Wat is de opgetelde dikte van het holocene veen in West-Nederland?" Uit zo'n kaart kan bijvoorbeeld worden afgeleid wat de te verwachten zetting en bodemdaling in een gebied zal zijn. Hoe diep ligt de top van het pleistocene zand onder de slappe klei en veenlagen? Dat niveau geeft een belangrijke indicatie over de lengte van de te gebruiken heipalen voor funderingen.

Methode

De thematische kaarten die we ontwikkelen zijn afgeleiden van het model GeoTOP. Dit voxel model biedt de mogelijkheid om door specifieke bevragingen de gewenste weergaven te verkrijgen. Zoals in bovenstaande voorbeelden kort is aangegeven.

Bent u op zoek naar een andere thematische kaart? De Geologische Dienst Nederland denkt graag mee over het ontwikkelen van een kaart op maat.

ArcGIS kaartproducten

Gefundeerde geulen
Holocene deklaag
Dikte sedimenten boven NAP
Pleistoceen zand
Grondslagkaart  
Cumulatieve dikte sedimentkaarten
Geologische kaarten