Grondwaterinformatie

Nederland herbergt een groot volume grondwater dat waardevol natuurlijk kapitaal is. Het wordt ook benut voor de openbare drinkwatervoorziening en ook voor industrie en de landbouw. Grondwater is daarnaast van belang is voor het in stand houden van de basisafvoer van beken, schept de randvoorwaarden voor grondwaterafhankelijk natuur en bepaalt mede de waterhuishouding in stedelijke gebieden. TNO - Geologische Dienst Nederland heeft onder meer als taak om informatie over grondwater voor een breed publiek beschikbaar te stellen. Gegevens over de grondwaterkwaliteit, grondwaterstanden, de hydrogeologische opbouw van de ondergrond en de daarvoor gebruikte data zijn via onze interactieve tools te raadplegen.

Verder bevat dit deel van grondwatertools.nl aanvullende informatie over:

Grondwaterkwaliteit-in-Beeld

Gegevens over de grondwaterkwaliteit kunnen worden opgevraagd vanuit DINOloket en kunnen bekeken worden in de applicatie Grondwaterkwaliteit-in-Beeld. Grondwaterkwaliteit-in-Beeld maakt het mogelijk om gegevens over de grondwatersamenstelling te visualiseren voor verschillende diepten in de ondergrond of per geologische formatie. Ook is er de mogelijkheid om interactief dwarsdoorsneden te genereren waarin de grondwaterkwaliteit kan worden afgebeeld.
Gesuggereerde citatie:
TNO-GDN (2024). Grondwaterkwaliteit-in-beeld. TNO - Geologische Dienst Nederland, https://www.grondwatertools.nl/gwatlas; bezocht op dd-mm-jjjj (datum waarop geraadpleegd).
of in een Engelstalige publicatie:
TNO-GSN (2024). Groundwater quality viewer. TNO - Geological Survey of the Netherlands, https://www.grondwatertools.nl/gwatlas; visited yyyy-mm-dd (date of access).

Dit pdf-document illustreert de mogelijkheden van Grondwaterkwaliteit-in-beeld aan de hand van enkele selecties en mogelijke gegevensanalyses.

Grondwaterstanden-in-Beeld

Grondwaterstanden en stijghoogten uit de DINO-database (met gegevens tot 1 januari 2021) kunnen interactief worden benaderd via Grondwaterstanden-in-Beeld. De tool biedt de mogelijkheid de variatie in de ruimte en de tijd te bekijken en te analyseren aan de hand van samenvattende statistieken. Op het tabblad isohypsen kunnen lijnen van gelijke stijghoogte weergegeven worden. De tabbladen Dynamiek, Trends, en Kwel/wegzijging geven informatie voor meetpunten op de kaart of in dwarsdoorsnede met de mogelijkheid om de tijdreeksen per put nader te bekijken.
Gesuggereerde citatie:
TNO-GDN (2024) Grondwaterstanden-in-beeld. TNO - Geologische Dienst Nederland, https://www.grondwatertools.nl/gwsinbeeld; bezocht op dd-mm-jjjj (datum waarop geraadpleegd).
of in een Engelstalige publicatie:
TNO-GSN (2024) Groundwater head viewer. TNO - Geological Survey of the Netherlands, https://www.grondwatertools.nl/gwsinbeeld; visited yyyy-mm-dd (date of access).

Selecteer in het menu onder Help de Rondleiding om snel een overzicht te krijgen van de functionaliteit en de navigatie.

Momenteel wordt gewerkt aan een koppeling van Grondwaterstanden-in-Beeld aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO), waarmee ook grondwaterstanden gemeten na 2020 zichtbaar zullen worden in de applicatie. De verwachting is dat dit in de loop van 2024 gerealiseerd zal zijn.

Ondergrondmodellen

Informatie over de hydrogeologische opbouw van de ondergrond is beschikbaar via DINOloket in de vorm van het hydrogeologische model REGIS II (REgionaal Geohydrologisch InformatieSysteem) op en het ondergrondmodel GeoTOP, dat een gedetailleerd driedimensionaal beeld geeft van de ondergrond van Europees Nederland tot een diepte van maximaal 50 meter onder NAP.

De ondergrondmodellen REGIS II en GeoTOP zijn beide opgenomen in de Basisregistratie Ondergrond.

Ondergrondgegevens

Specifieke gegevens van bodem- en grondonderzoek en grondwatermonitoring zijn te benaderen via DINOloket en aan te vragen of te downloaden (https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens). Het portaal DINOloket bevat zowel gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond als gegevens uit de DINO-database (Digitale Informatie van de Nederlandse Ondergrond).