Warmte-koudeopslag

typen bodemenergiesystemen

Op grondwatertools.nl beperken we ons tot bodemenergiesystemen in de bovenste honderden meters van de ondergrond, waarbij de ondergrond als buffer gebruikt wordt voor thermische energie. Op een andere website van TNO - Geologische Dienst Nederland is informatie te vinden over hoge-temperatuuropslag en geothermie in de diepere ondergrond: ThermoGIS.

In de zomer kan grondwater gebruikt worden voor de koeling van bijvoorbeeld kantoren en ziekenhuizen. Daarbij treedt ondergronds opwarming op. De warmte daarvan kan het in de winter gebruikt worden voor verwarming. Zo wordt dus om en om warmte en koude opgeslagen in de bodem, waarmee duurzaam verwarmt en gekoeld kan worden.

Gesloten en open systemen

De duizenden ondiepe bodemenergiesystemen in Nederland zijn te verdelen in open en gesloten systemen. Bij open systemen wordt grondwater opgepompt uit een put, gekoeld of verwarmd en weer teruggepompt. Bij gesloten systemen wordt het water in lange, dichte buizen in de ondergrond verwarmd of gekoeld in een circulatiesysteem.

Zandpakketten en kleilagen

Voor een succesvolle en veilige installatie van WKO-systemen zijn gegevens nodig van de opbouw van de ondergrond. Deze gegevens vindt u via DINOloket. Voor open systemen is bijvoorbeeld informatie over de dikte, diepte en doorlatendheid van de zandpakketten van belang. Voor gesloten systemen wordt gekeken waar kleilagen aanwezig zijn. Als kleilagen doorboord worden, moet het gat worden afgedicht met zwelklei om ongewenste ‘kortsluitstroming’ tussen watervoerende pakketten te voorkomen. Die kortsluitstroming kan verontreinigingen meenemen en vormt zo een bedreiging voor de grondwaterkwaliteit.

GDN_warmte-en-koudeopslag_20161206.png

Trend

De huidige WKO-installaties zijn bijna allemaal lage-temperatuursystemen (tot 25°C). Er is steeds meer belangstelling voor middelhoge (30-60°C; MTO) en hoge temperatuursystemen (60°C en hoger; HTO). De mogelijkheden zijn er, maar er zijn ook milieutechnische effecten zoals putverstopping en corrosie. Zoet grondwater willen we zoet houden vanwege het gebruik voor drinkwater, de bel met warm water mag niet wegstromen vanaf de put en het rendement moet goed zijn. Er is een toenemende belangstelling om ook brak grondwater te gebruiken voor WKO-installaties.

Wij helpen u graag

Wilt u advies of heeft u vragen rondom WKO-installaties? Neem dan contact met ons op.