Fysische en chemische parameters

GDN_fysische-en-chemische-parameters_20161013.png

De DINO database van TNO - Geologische Dienst Nederland bevat veel informatie over de opbouw en eigenschappen van de ondergrond, zoals grondsoort en geometrie in de vorm van ondergrondmodellen. Fysische en chemische informatie van de bodemlagen is nu niet via de modellen beschikbaar, terwijl dit wel waardevol is. Maar daar komt verandering in.

Boor- en meetprogramma TopIntegraal

De Geologische Dienst Nederland is in 2006 een omvangrijk boor- en meetprogramma gestart met de naam TopIntegraal. Uiteindelijk zal dat programma een database opleveren met resultaten van de fysische en chemische eigenschappen van de bodemlagen tot een diepte van circa 50 meter onder maaiveld.

Werkwijze

De uit de boringen verkregen grondmonsters worden aan de hand van het standaard boorbeschrijvingssysteem beschreven en lithostratigrafisch geïnterpreteerd. De monsters worden vervolgens geanalyseerd op fysische en chemische eigenschappen. Belangrijke voorbeelden van fysische en chemische parameters zijn de verticale- en horizontale doorlatendheid en de chemische reactiviteit van het sediment. Na kwaliteitscontrole worden de resultaten opgenomen in een database. Resultaten voor doorlatendheden zijn hier beschikbaar.

Statistische analyses

De in de database opgeslagen resultaten vormen de basis voor statistische analyses. De uitkomsten hiervan worden samen met monsteranalyses gebruikt bij het toekennen van eigenschappen aan het ondergrondmodel GeoTOP. Ook die gegevens komen op termijn beschikbaar.

Waar te vinden?

Op dit moment wordt nog gewerkt aan het opbouwen van de database. Eigenschappen anders dan geologische eenheid, grondsoort en kans op voorkomen van de lithoklasse zijn nog niet beschikbaar in GeoTOP (wel losse informatie over doorlatendheden).