GeoTOP

GDN_geotop_20161013.png

Het model GeoTOP geeft een 3D-beeld van de ondergrond van het vasteland van Nederland tot een diepte van maximaal 50 meter onder NAP. GeoTOP geeft een schatting van de geometrie van de geologische eenheden en van een aantal eigenschappen van de ondergrond. GeoTOP wordt per regio gemaakt; het model bestrijkt thans circa 60 % van Nederland.

Waar is het model te vinden?

GeoTOP is beschikbaar via DINOloket en is te bekijken met behulp van kaarten, profielen en boorkolommen. Ook is het model te downloaden in GIS-bestanden of SubsurfaceViewer bestanden.

Kenmerken

In GeoTOP is de ondergrond onderverdeeld in een regelmatig raster van aaneengesloten voxels (volumecellen) van 100 bij 100 m in de horizontale richting en 0,5 m in de verticaal. Aan elke voxel zijn eigenschappen gekoppeld. Dit zijn de lithostratigrafische eenheid waartoe de voxel behoort en de lithoklasse (de grondsoort, bijvoorbeeld zand, veen of klei) die representatief is voor de voxel. Ook is de kans op voorkomen van de lithoklasse toegevoegd. Op termijn worden ook fysische en chemische eigenschappen, zoals hydraulische doorlatendheid, aan de voxels gekoppeld.

Basisgegevens

Basisgegevens van GeoTOP zijn de boorbeschrijvingen opgeslagen in de DINO database, boormonsterprofielen van de Universiteit Utrecht en bestaand kaartmateriaal over de geologie van Nederland.

Toepassing

GeoTOP kan gebruikt worden voor verschillende toepassingen waarbij de ondiepe ondergrond een rol speelt. Denk aan grondwaterstudies, verwachting van bodemdaling in het ondiepe bereik, inzicht in funderingsdiepte, ligging van zandbanen en berekening van volumes aan delfstoffen, zoals klei, zand en grind.

Gebruiksschaal

GeoTOP heeft een gebruiksschaal die past bij toepassingen op provinciaal, gemeentelijk of wijkniveau. Bij ondergrondvraagstukken op een grotere schaal (straatniveau of individuele gebouwen) kan GeoTOP worden gebruikt als raamwerk waarbinnen meer detail kan worden aangebracht.