REGIS II

GDN_regis-II_20170816.png

Een belangrijke eigenschap van de ondergrond is de waterdoorlatendheid oftewel het gemak waarmee water door het sediment kan stromen. De Geologische Dienst Nederland heeft voor het in kaart brengen van de goed en slecht doorlatende lagen het hydrogeologische model REGIS II ontwikkeld. Waterbeheerders, waaronder de waterschappen en drinkwaterbedrijven, maar ook de provincies maken gebruik van dit model.

Waterdoorlatendheid in beeld

In REGIS II zijn de bodemlagen onderverdeeld in hydrogeologische eenheden, die zijn onder te verdelen in watervoerende en slecht doorlatende lagen. De verbreiding, diepteligging, dikte en doorlatendheid van deze eenheden zijn op regionale schaal gekarteerd tot een diepte van circa 500 meter. Het raamwerk voor REGIS II wordt gevormd door de geologische formaties van het Digitaal Geologisch Model (DGM).

Gebaseerd op gegevens uit boringen

REGIS II is voor een belangrijk deel gebaseerd op gegevens uit boringen. Hiervoor is uit de DINO-database een selectie gemaakt van de meest representatieve boringen. Verder zijn onder meer de in het boorgat uitgevoerde geofysische metingen en de metingen van grondwaterstanden en doorlatendheidsmetingen gebruikt.

Betrouwbaarheid

Het model geeft een regionaal beeld van de hydrogeologische opbouw. Dit komt overeen met een gebruiksschaal van ongeveer 1:100.000. Omdat de dichtheid aan basisgegevens met de diepte afneemt, neemt ook de gebruiksschaal met de diepte af. Voor studies waarbij meer detail gewenst is, vormen de kaartbestanden van REGIS de basis voor verdere verfijningen

Online beschikbaar via DINOloket

REGIS II versie 2.2 (2017) kunt u online raadplegen via DINOloket. Het model is daar te bekijken via kaarten en profielen. Ook kunnen de interpretaties van de boringen worden geraadpleegd. Het model is te downloaden als GIS-bestanden of als SubsurfaceViewer-bestanden.