Drinkwater

GDN_drinkwater_2016-11-07.png

Voor drinkwater wordt grondwater (60%) of oppervlaktewater (40%) uit plassen en rivieren gebruikt. Ook grote industrieën en landbouwbedrijven gebruiken jaarlijks grote hoeveelheden grondwater voor hun bedrijfsproces. Het water wordt gewonnen in zogenoemde ‘grondwaterbeschermingsgebieden’ waar regels gelden om vervuiling van het grondwater tegen te gaan.

Gezuiverd door de ondergrond

Grondwater is meestal van nature zo zuiver dat het alleen nog maar belucht en onthard hoeft te worden. Oppervlaktewater daarentegen moet eerst gezuiverd worden voordat het als drinkwater gebruikt kan worden. Dat zuiveren gebeurt in de ondergrond; de grond filtert het water als het ware. Hiervoor zijn specifieke gebieden in de duinen of langs de grote rivieren aangewezen.

Winningsdiepte

Het grondwater wordt opgepompt uit ondergrondse reservoirs. Dit zijn zandige, goed doorlatende, lagen op diepten van enkele tientallen meters tot een paar honderd meter. De diepte waarop drinkwater kan worden gewonnen is afhankelijk van de lokale opbouw van de ondergrond en van de diepte waarop nog zoet water aanwezig is. In het model REGIS II kunt u de opbouw van de ondergrond bekijken.

Grondwaterbeschermingsgebieden

De onttrekkingsputten van de drinkwaterbedrijven zijn gegroepeerd bij een pompstation. Rondom deze pompstations liggen grondwaterbeschermingsgebieden. Dit zijn meestal natuurgebieden waar bepaalde regels gelden voor de landbouw en andere grondgebruikers om vervuiling van het water te voorkomen.

Monitoren van grondwater

Voor het winnen van grondwater is een onttrekkingsvergunning nodig. Door het oppompen van grondwater wordt lokaal namelijk de druk van het grondwater verlaagd. Ontwatering voor de landbouw of de natuur in de omgeving kan dan het gevolg zijn. Ook kan door de waterwinning zout grondwater omhoog ‘getrokken’ worden. Het is daarom belangrijk om de grondwaterdruk of grondwaterstijghoogte en de kwaliteit continu te monitoren. Dit gebeurt in grondwater-peilputten rond de winningslocaties.

Redox klassen in het grondwater in Midden Nederland

Redox klassen in het grondwater in Midden Nederland (bron: Grondwaterkwaliteit in Beeld)