Hydrochemie

GDN_hydrochemie_2016-11-07.png

Grondwater kan van nature van goede of slechte kwaliteit zijn. Afhankelijk van het gebruik moet grondwater voldoen aan bepaalde normen. Kennis van de hydrochemie, de chemische samenstelling van het water, is daarom van groot belang. Met die kennis kan de kwaliteit van het grondwater gecontroleerd worden. Gegevens over de grondwaterkwaliteit zijn beschikbaar via Grondwaterkwaliteit in Beeld.

Nuttige en verontreinigende stoffen

De hoeveelheden aan nuttige en verontreinigende stoffen bepalen de kwaliteit van het water. Het water moet niet te zout of te zuur zijn, het moet geen giftige zware metalen en niet te veel nutriënten bevatten en ook geen organische microverontreinigingen. Naast natuurlijke verontreiniging kan er ook sprake zijn van niet-natuurlijke verontreiniging.

Bufferend vermogen van de ondergrond

Bij de verspreiding van niet-natuurlijke verontreiniging speelt het bufferend vermogen van de ondergrond een belangrijke rol. Zand, klei, leem of veen bevatten namelijk reactieve mineralen en bestanddelen, waardoor niet-natuurlijke verontreinigingen zich meestal minder snel verspreiden dan het grondwater zich verplaatst.

Afwenteling

Er zijn ook situaties waarbij de ene verontreiniging in de bodem verdwijnt, maar een andere er voor terug komt. Het bekendste voorbeeld is dat nitraat verdwijnt door oxidatie van pyriet. Maar bij deze reactie komen ook kleine hoeveelheden van nikkel en het giftige arseen vrij. Arseenconcentraties in het grondwater zijn beschikbaar in de tool Grondwaterkwaliteit in Beeld.

Arseen concentraties in het grondwater tussen Ede en Haarlem

Arseen concentraties in het grondwater tussen Ede en Haarlem (bron: Grondwaterkwaliteit in Beeld)

Technische toepassingen

De kwaliteit van het grondwater heeft ook impact op de levensduur van allerlei technische ingrepen in de ondergrond. In zout grondwater treedt bijvoorbeeld meer corrosie op van stalen constructies dan in zoet grondwater. Putverstopping treedt snel op als ijzerhoudend en zuurstofhoudend water opgepompt worden in één put.

Ammonium concentraties in het grondwater in 3 geologische formaties in hte rivierengebied

Ammonium concentraties in het grondwater in 3 geologische formaties in hte rivierengebied (bron: Grondwaterkwaliteit in Beeld)

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De Geologische Dienst Nederland beschikt over duizenden geochemische analyses van de ondergrond. We weten waar natuurlijke verontreinigingen in de ondergrond voorkomen, waar het grondwater zout is en waarom dat zo is. Verder kunnen we het bufferend vermogen van de ondergrond inschatten en op regionaal niveau bekijken hoe de niet-natuurlijke verontreinigingen zich verspreiden.