Veiligheid

GDN_veiligheid_2016-11-07.png

Grondwaterstromen kunnen op verschillende manieren invloed hebben op de effecten van onze leefomgeving. Op deze pagina geven we enkele voorbeelden van effecten die met grondwaterstromen samenhangen.

Dijkstabiliteit

De waterkeringen in Nederland moeten bestand zijn tegen extreem hoge waterstanden. Stabiele dijken op een stevige ondergrond zijn cruciaal. Grondwaterstromen onder de dijk kunnen echter zandkorrels meenemen waardoor de dijk wordt ondergraven en kan inzakken. In vaktermen heet dit proces van ondergraving ‘piping’. Hoe groot de kans op ‘piping’ is, wordt in sterke mate bepaald door de samenstelling en eigenschappen van de grond onder en langs de dijk.

Dolines en instortingsholten

Grondwaterstromen kunnen dolines en instortingsholten veroorzaken. Dolines zijn komvormige putten die door het oplossen van kalksteen ontstaan. We kennen de dolines vooral van de kalksteenlagen (‘mergel’)  in Zuid-Limburg. De lagen met dolines kunnen door de verweerde bovengrond geen zware last meer dragen, met als gevolg het optreden van verzakkingen. Instortingsholten ontstaan als de oplossing van het sediment onder een dunne bovenlaag tot zeer grote holten heeft geleid. Op gegeven moment stort de bovenlaag geheel in en er vormt zich een groot gapend gat in de bodem. 

Het belang van onderzoek

Het is daarom van belang de ondergrond goed in beeld te brengen en waar nodig te monitoren, daar waar reeële kans bestaat op piping, dolines of instortingsholtes en bijbehorende verzakkingen met alle gevolgen van dien.