Bebouwde omgeving

GDN_bebouwde-omgeving_2016-11-07.png

Om in de bebouwde omgeving van West- en Noord-Nederland droge voeten te houden, is het grondwaterpeil gedurende de afgelopen eeuwen stelselmatig verlaagd. Door de steeds lagere grondwaterstand is de klei ingeklonken en het veen geoxideerd. Dit heeft geleid tot daling van het landoppervlak. Om deze daling het hoofd te bieden is vervolgens het waterpeil weer verder verlaagd.

Paalfunderingen en rioolbuizen

Door de verlaging van het waterpeil komen de koppen van oude houten paalfunderingen van de huizen boven het grondwater uit. Dit leidt tot het verrotten van de paalkoppen en tot verzakkingen en schade aan de funderingen. Lekkende rioolbuizen die onder de grondwaterspiegel liggen en die niet goed op elkaar aansluiten, voeren ook het binnenstromend grondwater af. Met als gevolg een extra verlaging van het grondwaterpeil.

Natte kelders en kruipruimten 

Om verdere schade te voorkomen wordt nu hier en daar het grondwaterpeil verhoogd. Maar dit zorgt lokaal weer voor te natte omstandigheden, waarbij kelders of kruipruimten onder water komen te staan. Het beheren van het grondwaterpeil kan daarmee leiden tot een dilemma.

Gebiedsgericht stedelijk grondwaterbeheer

Gemeentes hebben sinds 2008 de ‘grondwaterzorgplicht’ overgenomen van de provincies en moeten burgers beschermen tegen de nadelige gevolgen van te hoge of te lage grondwaterstanden. Grondwaterproblemen worden nu meestal niet meer geïsoleerd aangepakt, maar vaak uitgevoerd in samenhang met andere projecten. Zoals bijvoorbeeld de aanpak van lokale bodemverontreiniging en de ontwikkeling van installaties voor warmte-koudeopslag. Zie ook  ‘Bebouwde omgeving' onder 'Wat doen wij'.